اهنگ ترکی هارمانه بابا نرده از Patlamaya Devam
سس ور ادانا زیرودن سلامدورماک یوکومی پاتلامایا دوامیوخ بوندان سورا سیزه سیگارا فلان سلاماوچویور یلدزلارا مبتزل بایان هارمانم بابا نردی چاف چاف

ادامه مطلب